Friday, September 23, 2011

آقای عجیبنباید شباهت این آقا به فیل شما را به اشتباه بیاندازد؛او یک فیل نیست؛او یک آقای عجیب است که ویولن سِل می نوازد

می نوازد در انتظار دختری که پشت به پشت او ایستاده و با صدای ساز آقای عجیب اشک می ریزدکارگاه یک روزه ی طراحی و ساخت عروسک


گزارش این ورک شاپ را در اینجا بخوانید


طراحی پوستر:آرش اباذرپور