Monday, June 6, 2011

مجموعه ی این روشنای نزدیک/طراحی جلد/ دو

بعد از این همه وقت دیدن روی بلاگم آنقدر هیجان زده ام میکند که چند جیغ کوتاه و مسخره میکشم .خیلی وقت است دلم می خواهد پست کنم کارهای جدیدم را و روده درازی کنم برایتان اما وی پی اِن دار نیستم و این فیلتر شکن ها برایم شده اند زن بابا ؛هیچکدام با من سازگار نیستند.این کتاب ها همه توسط انتشارات سخن گستر به چاپ رسیدند.حدود هفت کتاب دیگر از مجموعه ی کتاب های استانی هم در دست چاپ است.ریزنوشت دلتنگانه:دلم برای پا برهنگی هایم تنگ شده.ا